INLEIDING

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van deze website.

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, geeft u informatie door die toelaat om u als persoon te identificeren. Deze Privacyverklaring hoort samen met de andere Gebruiksvoorwaarden (zie footer van deze website) en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden u aan om beide documenten aandachtig door te lezen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten die via deze website aangeboden worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met deze website, maar we verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden. Wie gebruik maakt van deze website aanvaardt deze Privacyverklaring. 

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Cultuurconnect vzw is een organisatie van de Vlaamse overheid. Ze wil openbare bibliotheken en cultuurcentra ondersteunen en begeleiden in het scherp stellen en waarmaken van hun doelen in de digitale samenleving.  

Cultuurconnect vzw

Priemstraat 51, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0629.858.909

De Data Protection Officer (DPO) van Cultuurconnect kan worden bereikt via bovenstaand adres (t.a.v. Data Protection Officer), of via dpo@cultuurconnect.be

  HET HOE EN HET WAAROM VAN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

 

1. OP WELKE MANIER WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

U hebt als eindgebruiker geen persoonlijke login nodig om Voor De Show te spelen. Wanneer u Voor De Show opstart en speelt, worden een aantal gegevens bijgehouden in functie van rapportage naar de beheerders (via sessie cookies).

Indien u voor een cultuurhuis of een gezelschap het profiel wil beheren, programmatie wil invoeren, informatie betreffende voorstellingen wil opladen, … dan kan u een beheeraccount aanmaken.  Op het moment van het aanmaken van uw account worden een aantal persoonsgegevens opgevraagd. Vanaf dan kan u zich aanmelden met een persoonlijke login via e-mailadres en zelfgekozen paswoord. Zo kan u altijd correct geïdentificeerd worden bij het aanmelden. U kan dan als beheerder ook zelf platformcontent creëren, door data betreffende voorstellingen in te voeren en/of content betreffende voorstellingen op te laden. In de gebruiksvoorwaarden vindt u de voorwaarden terug waar dergelijke ‘data en content in verband met voorstellingen’ dient aan te voldoen. Hou er rekening mee dat de content die door u aan het platform wordt toegevoegd openlijk wordt gepubliceerd op het platform. Door het aanmaken of vernieuwen van een beheeraccount ga je akkoord met de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens zoals omschreven in de “Privacyverklaring voor beheerders van Cultuurconnect diensten”.

 

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

 

 

 • Voorstelling: de naam van de voorstelling waar de klas naartoe gaat

 • School: de naam van de school van de klas die Voor De Show heeft gespeeld

 • Leerjaar: het leerjaar van de klas die Voor De Show heeft gespeeld

 • Gekozen spelopdrachten bij het opstarten van de applicatie

 • Gespeelde spelopdrachten: effectief gespeelde opdrachten tijdens de sessie

 • Handleiding gedownload: een indicatie of de leerkracht van de klas de handleiding heeft gedownload tijdens de sessie of niet

 • Lesmap gedownload: een indicatie of de leerkracht van de klas het extra materiaal van de lesmap heeft gedownload of niet

 • Start: datum en tijdstip waarop de sessie werd opgestart

 • Stop: datum en tijdstip waarop de sessie werd gestopt

 • Tijdsduur: hoe lang de sessie heeft geduurd, in minuten weergegeven

3. WAAROM WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN EN VERWERKT?

Uw gegevens worden bijgehouden en verwerkt voor volgende doeleinden:

 

 1. Beheerdoeleinden:

Ikv hosting, onderhoud, support obv SLA, helpdesk;

Rapportage van het gebruik door eindgebruikers naar de beheerders. Dit met als hoofddoel de applicatie nog beter af te stemmen op de wensen en noden van de doelgroep;

 1. Functionele doeleinden: 

Zodat cultuurhuizen, gezelschappen en scholen via e-mail uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen op het platform; 

 

 1. Analytische doeleinden: 

In functie van (gepseudonimiseerde) rapporten en statistieken op basis van eigen voorstellingen van een gezelschap, op basis van  de eigen programmatie van een cultuurhuis, of vanuit bovenlokaal perspectief.

 

4. WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Alle gegevens die in het kader van het gebruik van Voor De Show verzameld worden, worden gehost op een externe locatie binnen de EU in functie van effectief beheer van de systemen door de IT-leverancier. 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de beoogde verwerking. Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU.

 

5. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

De gegevens worden voortdurend bijgehouden in functie van het genereren en inzien van (gepseudonimiseerde) rapporten en statistieken.

HOE LAAT U UW RECHTEN GELDEN?

U hebt altijd het recht om de door u meegedeelde persoonsgegevens (onder de voorwaarden vermeld in de GDPR)

 • op te vragen en in te kijken (art. 15 GDPR), of over te dragen (art. 20 GDPR); u kan in dat kader een volledige export van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat verkrijgen;

 • te (laten) wijzigen of vervolledigen (art. 16 GDPR);

 • te (laten) schrappen (art. 17 GDPR).

Dit kan met betrekking tot één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden.

U kan ook vragen om volledig te worden verwijderd uit alle databases. U wordt dan meteen verwijderd als gebruiker van Voor de Show en dus ‘vergeten’.  

Daarnaast heeft u steeds het recht om

 • Beperking van de verwerking te vragen (art. 18 GDPR);

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking (art. 21 GDPR).

U kan uw rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te mailen naar dpo@cultuurconnect.be

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Cultuurconnect neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens en om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit ervan te garanderen.

Met de IT-leverancier van Voor De Show is een verwerkersovereenkomst afgesloten op basis van de systematiek van de "referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens" van de Autoriteit Gegevensbescherming. Deze verwerker is gevestigd binnen de EU, is er contractueel toe verbonden het privacybeleid van Cultuurconnect strikt te respecteren, en handelt enkel op instructie van Cultuurconnect.

Iedereen die namens Cultuurconnect of de IT-leverancier van Voor De Show geautoriseerd is om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens is voldoende geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy, en gebonden aan geheimhouding van die informatie. 

ALS HET MISGAAT...

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons, tenzij wij vastgesteld in gebreke gebleven zijn om een adequaat beveiligingsniveau te verstrekken.

KLACHTEN

Heeft u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met dpo@cultuurconnect.be.

Meer informatie over klachtenprocedures vindt u op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

WIJZIGINGEN

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 22/9/2020.

 

Opmerkingen?