Algemeen

Deze website wordt beheerd door Cultuurconnect vzw. Cultuurconnect is een organisatie die lokale besturen ondersteunt bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon op openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en aandacht voor sectoroverschrijdende verbindingen. Cultuurconnect sluit in dat kader een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. Contactgegevens: Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0629.858.909

E-mail: servicedesk@cultuurconnect.be

Wie gebruik maakt van deze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via servicedesk@cultuurconnect.be om uw bezorgdheden te bespreken.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, alsmede op de via de website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen.

 

Doel van de website

De website heeft als doel het gebruik van Voor De Show te ondersteunen. Voor de Show is een theaterspel voor de drie graden van het lager onderwijs dat het cultuurcentrum of gemeenschapscentrum aanbiedt aan de scholen uit zijn buurt en die tickets reserveerden in de schoolprogrammatie (podiumvoorstellingen). Het is een krachtige webtool voor leerkrachten, waarmee zij de leerlingen enthousiasmeren voor en voorbereiden op de komende schoolvoorstelling in het cultuurcentrum. Het is een interactief en cultuureducatief spel dat via het digibord (of laptop en projector) wordt aangeboden. Voor de Show omkadert op cultuureducatieve wijze de theaterbeleving van de leerlingen en beantwoordt aan de eindtermen. Voor de Show bevat spelopdrachten rond theatercodes, het theaterbezoek en creatieve opdrachten rond het thema, de inspiratie of verbeelding van de specifieke voorstelling zelf. 

 

Bescherming van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de Privacyverklaring (zie footer van deze website).

 

Beschikbaarheid en gebruiksrichtlijnen

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van de website en de gegevens die erop staan. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord om

 • Geen handelingen te verrichten die het gebruik van deze website door andere gebruikers in de weg staan (zoals met opzet de service overbelasten, bijvoorbeeld met behulp van ‘robots’ of andere geautomatiseerde systemen), of die de veiligheid van deze website verstoren;

 • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden;

 • Geen verdere handelingen te verrichten die in strijd zijn met de wet (zoals hacken of proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de service of gegevens);

 • Geen gebruik te (proberen) maken van iemand anders account, paswoord of systeem zonder machtiging van Cultuurconnect;

 • Alle intellectuele rechten op het beschikbaar gestelde materiaal, en op het door u geüploade materiaal (zie ook onder, Data en content in verband met voorstellingen), te respecteren;

 • Geen persoonsgegevens van anderen dan uzelf (voor eigen gebruik) te verwerken, waaronder onder meer wordt begrepen opslaan, kopiëren, verspreiden, of anderszins gebruiken. 

 

Informatie, aansprakelijkheid en intellectuele eigendomsrechten

Algemeen

Bepaalde delen van de website, alsook de in verband met de website gebruikte software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Cultuurconnect of aan derden waarmee Cultuurconnect daaromtrent contractuele afspraken heeft. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Cultuurconnect of deze rechthoudende derden.

Cultuurconnect streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wanneer u onvolledigheden of tekortkomingen vaststelt, kunt u die melden via e-mail naar servicedesk@cultuurconnect.be. Voor zover als de wet het toelaat, kan Cultuurconnect dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de beschikbare informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Cultuurconnect verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

Informatie en gegevens die uit andere online websites worden geaggregeerd of waar naar verwezen wordt, mogen enkel gereproduceerd worden onder de voorwaarden van de betreffende website.

Cultuurconnect geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld. In geval van slechte werking of onbeschikbaarheid wordt vastgesteld, kan u dit melden via servicedesk@cultuurconnect.be.

Data en content in verband met voorstellingen

Op de website kunnen bepaalde gebruikers (gezelschappen en cultuurhuizen) allerhande data invoeren en content opladen met betrekking tot de voorstelling (teksten, foto’s, video’s, scenebeelden, …). 

Cultuurconnect behandelt de aldus aangeleverde content als niet-confidentieel, in functie van publicatie op het platform. 

De betreffende gebruikers zijn er met betrekking tot de door hen ingevoerde data en opgeladen content voor verantwoordelijk dat

 • eventuele (auteurs)rechten die op deze content zouden rusten, geklaard zijn;

 • de content up to date is op het moment van de upload;

 • de content enkel personen herkenbaar in beeld brengt, of anderszins persoonsgegevens (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) bevat, indien de betreffende personen daarmee akkoord gaan;

 • de content relevant is;

 • de content niet beledigend of storend is, en in alle geval (maar niet gelimiteerd hiertoe) geen illegaal of onrechtmatig gedrag aanmoedigt, geen virus, bots o.i.d. bevat, niet pornografisch of seksueel van aard is, niet frauduleus of bedrieglijk van aard is, niet gewelddadig of bloederig is;

 • de content niet van aard is schade te berokkenen aan Cultuurconnect, diens (IT-)partners in het kader van Voor de Show, of een derde partij.  

Cultuurconnect verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken hiervan. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan bovenstaande zaken. Cultuurconnect behoudt zich het recht voor om, van zodra zij ervan op de hoogte zou komen dat de content niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, die onverwijld te verwijderen van het platform.

Op de betreffende data en content kunnen intellectuele eigendomsrechten rusten. Cultuurconnect verklaart uitdrukkelijk dat zij in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor schade te wijten aan het niet respecteren van de geldende regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Rechthebbenden die menen dat hun rechten worden geschonden, kunnen contact opnemen via servicedesk@cultuurconnect.be, waarna Cultuurconnect dit zal terugkoppelen naar het verantwoordelijke gezelschap of cultuurhuis dat de betreffende data heeft ingevoerd of de betreffende content heeft opgeladen. Waar blijkt dat Cultuurconnect onterecht bronmateriaal zou reproduceren, zal Cultuurconnect onmiddellijk alle maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen. Cultuurconnect behoudt zich het recht voor om de nodige verificaties te verrichten alvorens over te gaan tot verwijdering van de captatie waarop het verzoek betrekking heeft. Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze data of content, buiten het doel en het normale gebruik van Voor de Show om, is verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het gezelschap of het cultuurhuis dat de data heeft ingevoerd of de content heeft opgeladen. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van rechthoudende partijen. 

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of gegevens van de website, vallen onder de toepassing van het Belgische recht en van de relevante internationale regelgeving. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor een Belgische rechtbank te brengen. De bevoegde rechtbank met zetel in Brussel is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

 

Wijzigingen

Cultuurconnect kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden op de website. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 31/03/2020.

Opmerkingen?